مقالات آموزشی

۱۳۹۵-۱۲-۱۲
فلسفه چیست

فلسفه چیست؟

تعریف فلسفه ممکن نیست. هر فیلسوفی فلسفه را به اقتضای خود تعریف می کند به علت اینکه در فلسفه، یک مشرب خاص وجود ندارد تعریف فلسفه هم ممکن نیست. اینکه فلسفه تعریف واحد ندارد نشانه نقص آن نیست بلکه کمال است. افق های فلسفه باز است و ذکر هرگونه تعریفی برای آن، موجب محدودیت می شود.
۱۳۹۵-۱۰-۲۵
تاریخ فلسفه

اهمیت تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه از فلسفه جدا نیست و غیر فیلسوف نمی تواند به حقیقت تاریخ فلسفه آگاهی پیدا کند.