پاییز 1395

دوشنبه
ظرفیت ساعت گروه نام دوره آموزشی کتاب
3 نفر 19 - 17 گروه شماره12 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
ظرفیت تکمیل 11:30 - 10:00 گروه شماره 17 آموزش ادبیات عرب بدایة النحو
ظرفیت تکمیل 21:00 - 19:00 گروه شماره 16 منطق و فلسفه پیشرفته هستی و زمان هایدگر
چهارشنبه
ظرفیت ساعت گروه نام دوره آموزشی کتاب
4نفر 16:00 - 14:00 گروه شماره18 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
3نفر 19:00 - 17:00 گروه شماره20 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
پنجشنبه
ظرفیت ساعت گروه نام دوره آموزشی کتاب
4نفر 13:00 - 11:00 گروه شماره 19 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
3نفر 15:30 - 13:30 گروه شماره 22 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
جمعه
ظرفیت ساعت گروه نام دوره آموزشی کتاب
4نفر 13:00 - 11:00 گروه شماره 19 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
ظرفیت تکمیل است 13:30 - 15:30 گروه شماره 22 منطق و فلسفه پیشرفته کتاب «شفاء» ابن سینا
2نفر 19:00 - 17:00 گروه شماره 23 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه