مدرسه فلسفه
به فیلسوف یار تغییر نام داد!

مدرسه فلسفه به سایت فیلسوف یار تغییر نام داد و از این پس می توانید از خدمات آموزشی، مقالات و ویدئوهای آموزش غیرحضوری در سایت فیلسوف یار استفاده نمائید